HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


TIRÁŽ  
Tematické zameranie: Historické štúdie – vedecká ročenka zameraná na dejiny územia Slovenska od najstarších čias do súčasnosti. Monotematicky zostavené čísla dopĺňa blok štúdií doktorandov Historického ústavu SAV.
Vychádza od: 1959
Periodicita: 1 x ročne
Jazyk: vychádza v slovenčine, v prípade zahraničných autorov v niektorom svetovom jazyku
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydáva: Historický ústav SAV
Vydavateľ: Veda - Vydavateľstvo SAV
Hlavná redaktorka: Ingrid Kušniráková, PhD.
Zodpovedná redaktorka: PhDr. Eva Gáliková
Technická redaktorka: Jana Janíková
Adresa redakcie: Historické štúdie
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava
E-mail: ingrid.kusnirakova@savba.sk
Distribuuje: Veda – Vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9
845 02 Bratislava
Tel.: 00421-2-20 920 203
E-mail: vedasav@gmail.com
Indexovanie: Historické štúdie sú indexované v databáze EBSCOhost.
Číslo knihy: ISBN 978-80-224-1729-7
ISSN 0440-9515


Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024