HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


Úvod

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 1 / 1955
Príloha Historického časopisu III.

OBSAH

Úvod ... 5
Ľudovít E. Haraksim: Vzbura v Prievidzi r. 1771 ... 7
Darina Lehotská s kolektívom: Vývoj manufaktúr v Bratislave v 18. storočí ... 32
Jozef Watzka: Vývin majerského hospodárenia na trenčianskom a bánovskom panstve od polovice 16. do konca 18. storočia ... 50
Pavel Horváth: Obchodné styky Levoče s Poľskom v druhej polovici 16. storočia ... 105
Anton Špiesz: Manufaktúra na výrobu súkna v Častej (1794 - 1802) ... 146
Ján Kuhndel: Ján Dernschwamm, vzdelaný faktor Fuggerovcov na Slovensku (1494 - 1567) ... 168
Alexander Húščava: Príspevok k dejinám vývinu mier na Slovensku ... 188
Jozef Novák: Residentia exercitus regis - špeciálny spôsob datovania v Uhorsku ... 205
Hanuš Entner: počiatky slovenských železníc vo finančných špekuláciách B. H. Strousberga ... 235
Viliam Decker: Z dejín papiernického remesla na Slovensku . . 250

Drobné príspevky

Branislav Varsík: K otázke zvýšeného feudálneho vykorisťovania na západnom Slovensku v prvej polovici 16. storočia ... 270
Jan Zbořil: K etnickej príslušnosti Bastarnov ... 279

Pramene

Nové príspevky k pobytu Boženy Nemcovej na Slovensku r. 1855 (J. Trochta) ... 284
Zápis o východoslovenskom roľníckom povstaní roku 1831 vo farskej kronike v Soli (E. Lazár) ... 304
Hospodárske inštrukcie trenčianskeho panstva z prvej polovice 18. storočia. (J. Watzka) ... 319

A. Húščava (zodpovedný redaktor), A. Gácsová, O. R. Halaga, D. Lehotská, R. Marsina, Br. Varsík, P. Horváth (výkonný redaktor).

VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
BRATISLAVA 1955Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024