HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE II Príloha His

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 2 / 1956
Príloha Historického časopisu IV.

OBSAH

V. Zapletal: Príspevok k dejinám Novej Školy v rokoch 1869 - 1872. Akciová kníhtlačiareň Minerva ... 7
A. Spiesz: Prvé strojové pradiarne bavlny na Slovensku ... 39
J. Pavelek: O autorstve najstaršej práce o dejinách poddanstva v Uhorsku De servitute hungarica ... 54
P. Kršák: Dejiny papierne v Dolnom Kamenci ... 73
J. Macúrek: České povstanie v rokoch 1618 - 1620 a severozápadné Slovensko ... 97
Š. Pozdišovský: Cechoví učni v Trenčíne v XVI. - XVIII. storočí ... 139
F. Matějek: K moravsko-slovenským stykom v dobe rozvitého feudalizmu ... 153
A. Húščava: O činnosti zbojníckych družín na severovýchodnom Slovensku na konci XV. stor. ... 181
D. Lehotská: Bratislavská mincovňa v stredoveku ... 216
J. Šebánek - S. Dušková: Studie k českému diplomatáři ... 242
V. Ondrouch: Nálezové prírastky keltských a antických mincí na Slovensku ... 274

Redakčná rada: A. Húščava (zodpovedný redaktor), A. Gácsová, O. R. Halaga, D. Lehotská, R. Marsina, P. Ratkoš, Br. Varsík, P. Horváth (výkonný redaktor).

VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
BRATISLAVA 1956Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024