HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


Historické štúdie 34

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 34 / 1993

OBSAH

STOLARIK, Mark M.: Slovaks in Canada and the United States, 1870-1990: Similarities and Differences, s. 8-33
OSLANSKÝ, František: Sídelná ostrihomská kapitula a stredoveké Slovensko, s. 34-54
KOWALSKÁ, Eva: Kontroverzná tolerancia: protestanti a školské reformy osvietenského obdobia, s. 55-76
HOLEC, Roman: Barón v službách roľníka (Gregor Friessenhof), s. 77-106
JAKEŠOVÁ, Elena: Vysťahovalecká politika a Slovensko (1918-1938), s. 107-125
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar: Maďarský problém a zahraničnopolitické koncepcie československej exilovej vlády v Londýne (jún 1941-január 1945), s. 126-135
JAKEŠOVÁ, Elena: Kanadská historiografia, etnické skupiny a Slováci, s. 136-140
STOLARIK, Mark M.: Katedra slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite, s. 141-144
KRAJČOVIČ, Milan: Pronemecký výklad slovenských dejín, s. 145-154Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022