HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


Historické štúdie 35

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 35 / 1994

OBSAH

FRIED, István: Angaben zur slowakischen Kulturgeschichte. (Anfang des XIX. Jahrhunderts), s. 5-12
[Bohuslav Tablic, Georg Karl Rumy]; HASELSTEINER, Horst: Die Haltung Stephan Graf Széchenyis im Krisenjahr 1823: zwischen Loyalität und Solidarität, s. 13-21
MACHO, Peter: Koncepcia historicko-politickej individuality Slovenska v kontexte štátoprávnych hnutí národov habsburskej monarchie v 60. rokoch 19. storočia, s. 23-48
HOLEC, Roman: Zápas o martinskú celulózku ako najväčší projekt česko-slovenskej hospodárskej spolupráce pred I. svetovou vojnou, s. 49-71
HALLON, Ľudovít : Elektrifikačný proces v strednej Európe v rokoch 1918-1938 a miesto Slovenska v tomto procese, s. 73-108
KRAJČOVIČ, Milan: Vývin národných hnutí v Európe 1850-1914, s. 109-134
JAKEŠOVÁ, Elena: Dôsledky vysťahovalectva pre slovenskú spoločnosť (1880-1918). Poznámky k výsledkom výskumu, s. 135-143.Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022