HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


Historické štúdie 37

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 37 / 1996

OBSAH

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo a zánik Veľkej Moravy, s. 7-26
MÉSÁROŠ, Július: Cyrilometodská tradícia v slovenskom národnom obrodení. (Od bernolákovcov k miléniu), s. 27-47
KRAJČOVIČ, Milan: Maďari a problémy národnej identity Slovákov v 19. storočí, s. 49-68
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar: Politické úvahy a súvislosti pri nadviazaní diplomatických stykov medzi Slovenskom a Sovietskym zväzom roku 1939, s. 69-87
PEŠEK, Jan: Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1948-1953, s. 89-114
ŽATKULIAK, Jozef: Tvorba obsahu ústavného zákona o čs. federácii roku 1968, s. 115-140
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta - ČIČAJ, Viliam: Výberová bibliografia k dejinám miest na Slovensku za roky 1990-1995, s. 141-190Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022