HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE III

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 3 / 1957

OBSAH

Úvod ... 5
Ján Novotný: Príspevok k otázke bratských vzťahov Čechov a Slovákov v období národného obrodenia (do roku 1848) ... 7
Ákoš Paulíny: K stavbám železníc na Slovensku v rokoch 1836 - 1867 ... 73
Anton Špiesz: Nepokoje robotníkov železiarskeho závodu v Hronci roku 1810 ... 94
Josef Macúrek: Rebelie na východní Moravě v první polovině 17. století (v letech 1621 - 1644) a severozápadní Slovensko ... 118
Mária Jeršová: Z dejín rybárstva a rybnikárstva na Slovensku ... 157
Miloslav Vach: Jan Jiskra z Brandýsa a politický zápas Habsburku s Jagellovci o Uhry v letech 1440 - 1442 ... 172
Branislav Varsik: Vznik a počiatky mesta Trnavy ... 228
Richard Marsina: Tri state zo slovenskej diplomatiky ... 275
Jindřich Šebánek: Ďalší studie k českému diplomatáři ... 303
Jan Zbořil: P. J. Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti ...323

Drobné príspevky

Viktor Ficek: Účasť Františka Slamu na slovenskom kultúrnom a politickom živote ... 339
Belo Polla: Ku genéze Daxnerovho Hlasu zo Slovenska ... 316
Juraj Fojtík: Príspevok k životopisu Jána Lipského ... 354
Štefan Kazimír: K otázke emigrácie habánov zo Slovenska do Ruska v druhej polovici 18. storočia ... 368
Jozef Vlachovič: Štrajkové pohyby baníkov banskobystrického mediarskeho podniku v druhej polovici 16. storočia ... 375

Pramene

Stanovy Slovenského spolku v Budapešti z roku 1868 (Vl. Malula) ... 383
Inventár trenčianskeho hradu z ruku 1678 (J. Watzka) ... 389
Súpis zariadení mediarskeho banského podniku v Smolníku z roku 1634 (J. Vlachovič) ... 124

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
SEKCIA SPOLOČENSKÝCH VIED
HISTORICKÝ ÚSTAV

Vedecký redaktor
Dr. Pavel Horváth

Redakčná rada: A. Húščava (zodpovedný redaktor), A. Gácsová, O. R. Halaga, D. Lehotská, R. Marsina, P. Ratkoš, Br. Varsík, P. Horváth (výkonný redaktor).

VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
BRATISLAVA 1957Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024