HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


Historické štúdie 40

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 40 / 1999

OBSAH

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Poliaci na dvore Žigmunda Luxemburského, s. 5-33
BAHLCKE, Joachim: “Vexatio dat intellectum”. Klerus, Ständeverfassung und Staatskirchentum in Ungarn zur Zeit Maria Theresias, s. 35-50
AFANASJEV, Waleri: Wladimir Solowjew über die nationale Frage, s. 51-64
HOLEC, Roman: Slovensko a ochrana zvierat pred prvou svetovou vojnou, s. 65-91
PEŠEK, Jan: Rímskokatolícka a evnjelická a.v. cirkev na Slovensku v období pokusu o spoločenskú reformu a jeho likvidácie (1968-1971), s. 93-121
KOHÚTOVÁ, Mária: Politické pozadie náboženského zákona z roku 1608, s. 123-130; CHALUPECKÝ, Ivan: Protireformácia alebo rekatolizácia?, s. 131-140
FRIMMOVÁ, Eva: Renesancia, humanizmus, reformácia, s. 141-150
DANIEL, David Paul: Duellum Glöselianum: literárny duel o náboženskej slobode v Uhorsku zo začiatku 17. storočia, s. 151-158
KAMENICKÝ, Miroslav: Náboženský zákon z roku 1608 a Bratislava, s. 159-168
MAREČKOVÁ, Marie: K náboženským poměrům a mentalitám východoslovenského měšťanstva v 17. a 18. století, s. 169-176
FEDERMAYER, Frederik: Pôvod, etnická a náboženská štruktúra prešporského patriciátu v 17. storočí, s. 177-185
KAMENICKÝ, Miroslav – SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: 40 ročníkov Historických štúdií – Bibliografia, s. 187-215Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024