HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 41 / 2000

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 41 / 2000

OBSAH

KIRYK, Feliks: Związki handlowe i kulturalne miast małopolskich ze Słowacją w XV i XVI stuleciu, s. 9-33
ULIČNÝ, Ferdinand st.: Vývoj uhorsko-poľského pohraničia v stredoveku, s. 35-48
LEŚNIAK, Franciszek: Wymiana towarowa między miastami polskiego Podkarpacia a północzno-węgierskimi (wschodnio-słowackimi) w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia, s. 49-67
SKLADANÝ, Marián: Slovensko-poľské hospodárske vzťahy v 15.-16. storočí, s. 69-79
TRAJDOS, Tadeusz M.: Nowe nurty w życiu religijnym społeczności katolickiej na Spiszu i Orawie w XVII wieku, s. 81-114
CHALUPECKÝ, Ivan: Snahy Uhorska o vykúpenie spišských miest z poľského zálohu v 15.-17. storočí, s. 115-121
ULIČNÝ, Ferdinand ml.: Poľský Rotulus a cirkevné dejiny Šariša, s. 123-132
RUCIŃSKI, Henryk: Górna Orawa w opinii misji jezuickiej z Krakowa w początkach XVIII. wieku, s. 133-149
ROSZKOWSKI, Jerzy M.: Ród Divékych – Węgrzy, czy Sŀowacy? Przyczynek do dziejów ksztaŀtowania się stanów szlacheckich w Królewstwie Polskim i Węgierskim (XIV-XVII w.), s. 151-161
DEÁK, Ladislav: Zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Poľska v Bratislave 9. - 10. 11. 1999, s. 163-164
HOLEC, Roman: Podnikatelia a podnikanie na Slovensku pred rokom 1918, s. 165-174
SLABEJ, Jaroslav: Dielňa na náradie ako príklad slovenských podniakteľských aktivít pred rokom 1918, s. 175-192
MAROSZOVÁ, Barbora: Národohospodárske úvahy Franka Kabinu, s. 193-197
HALLON, Ľudovít: Podnikateľské aktivity slovenského finančného kapitálu v priemysle v rokoch 1918-1938, s. 199-211
KOHÁROVÁ, Marta: Výroba výbušnin na Slovensku v letech 1918-1938, s. 213-218
KRAJNIAKOVÁ, Emília: Podmienky a vývoj ropnospracujúceho priemyslu Československa v medzivojnovom období, s. 219-230
LONDÁKOVÁ, Elena: O kľúčových obdobiach slovenského kultúrneho vývoja po roku 1945, s. 231-256.Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022