HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 42 / 2002

OBSAH

Materiály Komisie historikov Slovenska a Rumunska

MIRON, Greta-Monica: Vers un nouveau discours historique incursions dans l`historiographie postcommuniste de l`union religieuse, s. 9-20
KARTOUS, Peter: Archívy na Slovensku po roku 1918 – vývin pramennej základne, s. 21-26
PODRIMAVSKÝ, Milan: Slovenská otázka na začiatku 20. storočia v reflexii súdobej publicistiky, s. 27-51
MÜLLER, Florin: The evolution of the romanian political system between the wars; ideology; political action; electoral structure (case analysis): extreme right and left extreme, s. 53-61
RADOSAV, Doru:The Anticommunist resistance in Romania 1944 - 1989, s. 63-73
BARNOVSKÝ, Michal: Pokus o periodizáciu povojnových dejín Slovenska, s. 75-88
MÂRZA, Eva: Rumunská historiografia 1998 - 1999, s. 89-94
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: Významnejšie výsledky slovenskej historiografie 1998 - 2000, s. 95-99
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: Rumunica v slovenskej historiografii (1998 - 2000), s. 101-103
KRAJČOVIČ, Milan: Zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska v Slovenskom národnom archíve v Bratislave (6.-7. 12. 2000). Záverečné zhodnotenie., s. 105-108

Materiály z konferencie Mestský život v zrkadle prameňov od stredoveku do konca 19. storočia

GRAUS, Igor: Tajomné a neobvyklé javy a úkazy v živote mešťana, s. 111-120
FRIMMOVÁ, Eva: Korešpondencia humanistu Petra Fradelia, s. 121-132
KOHÚTOVÁ, Mária: Odraz mestského života v cirkevných matrikách, s. 133-138
LUKAČKA, Ján: Pramene k mestským špitálom na juhozápadnom Slovensku, s. 139-144
LENGYELOVÁ, Tünde: Zdravotníctvo, hygiena a sociálne služby v zemepanských mestách v 16.-17. storočí, s. 145-152
STIEBEROVÁ, Mária: Cechový život v Bratislavskom Podhradí so zvláštnym zreteľom na zdravotnícke povolania, s. 153-158
SKLADANÁ, Jana: Jazykový charakter mestských kníh zo 16.-18. storočia, s. 159-164
NOVÁK, Jozef: Cirkevné motívy na sfragistických pamiatkach – významný prameň nielen k cirkevným dejinám, s. 165-172
HOLEC, Roman: Neresti slovenských národovcov spred 100 rokov, s. 173-187

Rozhľady

KRAJČOVIČ, Milan: Slováci v Chorvátsku do roku 1918 – súčasť slovenského národného hnutia, s. 189-213
PAULINYI, Oszkár: Stav a rozšírenie remeselného železiarstva v Karpatskej kotline v období 1500 - 1650, s. 215-250

Historiografia

KRAJČOVIČ, Milan: Rakúsky pohľad na dejiny strednej Európy 19. a 20. storočia, s. 251-264.

MENNÝ REGISTER ... 265Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024