HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 43 / 2004

OBSAH

Problematika hraníc L ČSR v medzivojnovom období (historické, etnické, geografické a komunikačné aspekty ich formovania)

FERENČUHOVÁ, Bohumila: Problematika hraníc v stredno-východnej Európe a stabilita versailleského systému medzinárodných vzťahov 1919- 1939 ... 9
KRAJČOVIČ, Milan: Hranice Slovenska - plány a spory 1848 - 1922 ... 31
BARTLOVÁ, Alena: Misia Dr. Milana Hodžu v Budapešti ... 53
KOLÁŘ, František: Jednání o československo-maďarské hranici na mírové konferenci v Paříži roku 1919 ... 65
HRONSKÝ, Marián: K strategickým aspektom utvárania južnej hranice Slovenska v rokoch 1918 - 1919 z hľadiska Česko-slovenských požiadaviek na mierovej konferencii ... 79
POLÁČKOVÁ, Zuzana: K niektorým otázkam spojeným so vznikom československo-rakúskej hranice po I. svetovej vojne ... 91
KÁZMEROVÁ, Ľubica: Stanovenie hraníc v oblasti Tatranskej Javoriny v rokoch 1918 - 1924 (Problém vo svetle fondov Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky) ... 105
ROGUĽOVÁ, Jaroslava: Formovanie severnej hranice Česko-Slovenska v rokoch 1919 - 1920 v Národných novinách (Tlačová rešerS) ... 115
ŠVORC, Peter: Zápas a spory o slovensko-podkarpatskoruskú krajinskú hranicu v medzivojnovom Československu ... 123
ZEMKO, Milan: Československo-maďarská a slovensko-maďarská hranica po Trianonskej zmluve a Viedenskej arbitráži - premeny verejnej argumentácie ... 157
DUIN, van Pieter: Die Deutschen Bratislavas und ihre Einverleibung der ČSR (1918 - 1919) ... 167
HERTEL, Maroš: Situácia v Bratislave koncom roka 1918 na stránkach denníka Nyugatmagyarországi Hiradó ... 183
DEÁK, Ladislav: Nová hranica medzi Slovenskom a Maďarskom po okupácii Podkarpatskej Rusi v marci 1939 ... 189
ŠUCHOVÁ, Xénia: Hranice ČSR a československé Štátne občianstvo ... 213
KRAJČOVIČOVÁ, Natália: Hranice prvej ČSR a pozemková reforma ... 223

Rozhľady a materiály

ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar: Poznámky sovietskeho zástupcu v Bratislave k prejavom napätia medzi Slovenskom a Maďarskom (február 1940-apríl 1941) ... 237
HUSÁRIK, Pavel - HUSÁRIKOVÁ, Nicoleta: Úloha cirkví v pretrvávaní slovenskej minority v Rumunsku ... 251
ZEMENE, Marián: Cirkevné archívy na Slovensku ... 257

Hlavný redaktor:

Milan Krajčovič

Redakčná rada:

Viliam Čičaj
Roman Holec
Natália Krajčovičová
Július Mésároš

Výkonný redaktor:

Miroslav Kamenicky

Recenzenti:

PhDr. Milan Podrimavský, CSc.
mjr. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

© Historický ústav SAV, 2004
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2004

ISBN 80-224-0807-7Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024