HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 44 / 2006

OBSAH

Vonkajšie a vnútorné súvislosti novších slovenských dejín

Úvod (Slavomír Michálek) ... 9

MICHÁLEK, Slavomír: Československý protifašistický odboj v USA v rokoch 1939 - 1941 ... 13
SEGEŠ, Dušan: Pozadie uznania československej dočasnej vlády a slovenská otázka v kalkuláciách zahraničnej politiky poľskej exilovej vlády v rokoch 1939 - 1940 ... 35
PETRUF, Pavol: K niektorým otázkam politických vzťahov medzi československou exilovou vládou v Londýne a Slobodným Francúzskom v rokoch 1940 - 1944 ... 57
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar: Ruská otázka v politických názoroch na Slovensku 1941 - 1943 ... 71
PEŠEK, Jan: Národnostné problémy vnútri Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku po roku 1945 ... 89
HLAVOVÁ, Viera: Roľníci v politickom zápase medzi komunistami a demokratmi o smerovanie slovenského poľnohospodárstva v rokoch 1945 - 1948 ... 105
ZAVACKÁ, Marína: Svet v zrkadle Kartotéky utajovaných skutočností. K aktivitám československej cenzúry v rokoch 1953 - 1967 ... 121
LONDÁKOVÁ, Elena: Pokus o modernizáciu slovenskej školy v šesťdesiatych rokoch 20. storočia ... 141
SKORÁ, Stanislav: K politickej diferenciácii v KSS v rokoch 1963 - 1968 ... 163
LONDÁK, Miroslav: K niektorým problémom ekonomického vývoja na Slovensku na prahu roka 1968 ... 183
ŽATKULIAK, Jozef: Politické tlaky na podobu česko-slovenskej federácie na začiatku „normalizácie" (od augusta 1968 do decembra 1970) ... 199

Rozhľady

AFANASSJEW, Walerij: Europa aus eurasischer Sicht. Politische Ideen von Nikolaj Trubezkoj ... 223
ŠTILLA, Miloš: Martin Čulen v dejinách slovenského národa v 19. storočí ... 241

MENNÝ REGISTER ... 262

Hlavný redaktor:

Milan Krajčovič

Redakčná rada:

Viliam Čičaj
Roman Holec
Natália Krajčovičová
Július Mésároš

Výkonný redaktor:

Miroslav Kamenicky

Recenzenti:

PhDr. Michal Barnovský, DrSc.
PhDr. Ľubomír Gašpierik, CSc.

© Historický ústav SAV, 2006
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2006

ISBN 80-224-0912-XDo Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024