HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 45 / 2007

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 45 / 2007

OBSAH

Šieste zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska

KOPECKÝ, Peter: K slovensko/československo-rumunským vzťahom 1944 - 1948 ... 11
PUSCAS, Vasile: Rumunsko a Slovensko 1944 - 1948 ... 23
BYSTRICKÝ, Jozef: Slovenská 1. technická divízia na území Rumunska v roku 1944 ... 33
OTU, Petre: Rumunská armáda na Slovensku. Vojenské operácie a sociálno-kultúme vzťahy s domácim obyvateľstvom ... 51
BARNOVSKÝ, Michal: K politickému vývoju Slovenska v rokoch 1945 - 1948 ... 63
SCURTU, Ioan: Hlavné línie vývinu Rumunska po vojne (1945 - 1947) ... 81
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: Slovenská historiografia 2001 - 2004 ... 89
LUNGU, Mihail Corneliu: Hlavné archívne fondy v rumunskom Národnom historickom centrálnom archíve obsahujúce informácie o slovensko-rumunských vzťahoch v rokoch 1944 - 1950 ... 95
RAGAČOVÁ, Júlia: Archívy a archívne fondy o Slovensku vrakoch 1944 - 1948 ... 99
MARZA, Eva: Výberová bibliografia rumunských publikácií týkajúcich sa 2. svetovej vojny za roky 1993 - 2002 ... 113
EDROIU, Nicolae: Historický výskum v Rumunsku za roky 2001 - 2003.  Smery. Bibliografie ... 121
SEDLIAKOVA, Alžbeta: Rumuniká v slovenskej historiografii (2001 - 2004) ... 131
KRAJČOVIČ, Milan: Bilaterálne sympózium a 6. zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska v Bratislave v roku 2004. Záverečné zhodnotenie ... 135

aaa

Štúdie

KRAJČOVIČ, Milan: Prorakúska koncepcia ako alternatíva československého riešenia slovenskej otázky ... 139
PÁL, Judit - HOLEC, Roman: Gróf Emanuel Pechy ako kráľovský komisár Sedmohradska (1867 - 1872) ... 169
NEAMTU, Gelu: Činnosť Gustáva Augustínyho ako novinára v Tribuna poporulu v Arade v rokoch 1898 - 1900. Jeho úloha v solidarizácii národných hnutí Rumunov a Slovákov ... 205

Materiály

PÁLENÍKOVA, Jana: Rumunský jazyk a literatúra na filozofickej fakulte UK. Minulosť a prítomnosť ... 215
MARZA, Eva: Výsledky historického výskumu o dejinách Slovenska v Rumunsku v poslednom desaťročí ... 227

MENNÝ REGISTER ... 231

Hlavný redaktor:

Milan Krajčovič

Redakčná rada:

Viliam Čičaj
Roman Holec
Natália Krajčovičová
Július Mésároš

Výkonný redaktor:

Miroslav Kamenický

Recenzenti:

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
mjr. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

© Historický ústav SAV, 2007
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2007

ISBN 978-80-224-0991-9Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022