HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 46 / 2010

OBSAH

1. časť: Spoločnosť národov a minoritný problém v strednej Európe

FERENČUHOVÁ, Bohumila: Spoločnosť národov a minoritný problém v strednej Európe ... 5
FERENČUHOVÁ, Bohumila: Spoločnosť národov a maďarské menšiny v Československu, Rumunsku a Juhoslávii (minoritné zmluvy ako súčasť mierových zmlúv, garancia Spoločnosti národov, pôsobenie minoritnej sekcie Sekretariátu) ... 7
KOVÁČ, Dušan: Spoločnosť národov a nemecké menšiny v strednej Európe ... 41
POLÁČKOVÁ, Zuzana: Postavenie menšín v Rakúsku a Spoločnosť národov ... 51
ZELENÁK, Peter: Maďarská menšina na Slovensku a Spoločnosť národov ... 59
STAŠKO, Mojmír: Československá pozemková reforma, maďarská menšina a Spoločnosť národov v 20. rokoch 20. storočia ... 67
DEÁK, Ladislav: Menšinové práva a ich uplatnenie v trianonskom Maďarsku ... 79
HAMARD, Bruno: Droit positif, droit historique et médiation internalionale en Hongrie méridionale: la rivalité des nationalités en Transylvanie et dans le Banat 1918 - 1919 ... 85
HOREL, Catherine: Ľ Alliance Israélite Universelle et la Tchécoslovaquie 1920 - 1939 ... 103

2. časť: Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku

ŠKVARNA, Dušan: Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku ... 119
BARANSKI, Marek Kazimiez: Lokacje miejskie w Malopolsce ... 121
BARTL, Július: Vznik a vývoj zemepanských miest a mestečiek ... 131
BODNÁROVÁ, Miloslava: Spoločensko-ekonomická štruktúra obyvateľov zemplínskych zemepanských miest v 16. a 17. storočí ... 155
BUKO, Andrzej: Najstarsze osrodki grodowo-miejskie Malopolski na tle procesów urbanisztycznych panstwa pierwszych Piastów ... 175
ENDRODI, Ján: Hodnoverné miesto Spišská Kapitula a mesta ... 199
FÁBROVÁ, Karin: Proces formovania mesta Kežmarok a jeho porovnanie s formovaním Spišskej Soboty a Levoče ... 207
HOMZA, Martin: Genéza spišských miest, ich charakter a kategorizácia ... 225
LUKAČKA, Ján: Genéza stredovekých miest na juhozápadnom Slovensku ... 253
MARSINA, Richard: Najstaršia fáza vývoja výsadných miest na Slovensku ... 261
RUCINSKI, Henryk: Lokacje miast Nowego Targu. Nowego Sacza i Podolinca. Studium porównawcze ... 271
TRAJDOS, Tadeusz, M.: Przywileje Podoliňca. Starej Lubowli i Gniazd wšredniowieczu ... 295
ULIČNÝ, Ferdinand: Pôvod a vývoj miest na Slovensku od 9. do 14. storočia ... 315

Hlavný redaktor:

Miroslav Kamenický

Redakčná rada:

Viliam Čičaj
Roman Holec
Natália Krajčovičová
Miroslav Londák

Recenzenti:

Miloslav Čaplovič
Peter Kónya

© Historický ústav SAV, 2010
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010

ISBN 978-80-224-1118-9Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024