HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 47 / 2013

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 47 / 2013

OBSAH

Archontologický výskum uhorských/slovenských dejín

FEDERMAYER, Frederik: Archontologický výskum na Slovensku ... 9
ŠEDIVÝ, Juraj: Hodnostári bratislavskej kapituly v stredoveku (s dôrazom na arpádovské a anjouovské obdobie) ... 11
HLAVÁČKOVÁ, Miriam: K prosopogratickému výskumu členov bratislavskej kapituly 11387 - 1490) ... 29
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Úvod do prosopografie kláštorov klarisiek v Uhorsku v ranom novoveku ... 37
RÁBIK, Vladimír: Mestská správa Trnavy v stredoveku ... 47
SZEGHYOVÁ, Blanka: Úradníci a zamestnanci súdnej samosprávy v mestách Pentapolitany v 16. storočí ... 73
FEDERMAYER, Frederik: Juraj Rakovický (1657) - riaditeľ Uhorskej komory (archontologicko-biografický profil) ... 89
BRINDZA, Peter: Potomkovia Adama Koštiala z Trnová v službách Turčianskej stolice a konventu (genealogicko-archontologická štúdia) ... 99
ČERVEŇOVÁ. Katarína: Správa Oravského hradu a panstva v rokoch 1606 1626 z pohľadu archontológie ... 109

Dejiny vedy a techniky

HALLON, Ľudovít: Význam industrializačnej politiky Uhorska pre technický vývoj na Slovensku v období druhej priemyselnej revolúcie 1867 - 1918 ... 121
SABOL, Miroslav: Chemický priemysel na Slovensku od začiatku 19. storočia do vzniku ČSR ... 149
FALISOVÁ, Anna: Zdravotnícka problematika v časopise Obzor v rokoch 1X95 1905 ... 167
HOLLÝ, Karol: Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia ... 187
HUDEK, Adam: Viedenský študentský spolok „Tatran" ako miesto formovania slovenskej vedeckej a politickej elity ... 207

Pokusy o reformy vo východnom bloku v roku 1968 a dôsledky pív Európu

MÁRZA, Eva: Rumunská historiografia o "Pražskej jari" 1968 - 2008 ... 223
LONDÁK, Miroslav: Rok 1968. Snaha o ekonomickú reformu a Slovensko ...  229
LONDÁKOVÁ, liena: Rok 1968 v slovenskej kultúre ... 245
SIKORA, Stanislav: Predjarie 1963 - 1967 ako genéza reformného procesu v ČSSR ... 261

Hlavná redaktorka:

Daniela Kodajová

Výkonná redaktorka:

Ingrid Kušniráková

Recenzenti:

PhDr. Peter Zelenák, CSc.
Prof. PhDr Jozef Baďurík, CSc.

© Historický ústav SAV, 2013
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013

ISBN 978-80-224-1324-4Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022