HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 48 / 2014

OBSAH

Človek a svet zvierat v stredoveku

ANTONÍN, Robert: Rada zvířat Smila Flašky z Pardubic v kontextu ideálu panovnické moci v českém myšlení druhé poloviny 14. století ... 9
BYSTRICKÝ, Peter: Mytologické a rituálne premeny na vlka v antike ... 23
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Obchod s koňmi v stredovekom Uhorskom kráľovstve ... 45
HLAVAČKOVÁ, Miriam: Ryby v stredovekej pôstnej praxi ... 61
HUDÁČEK, Pavol: Silva ad pasturam porcorum: Lesné pasenie svíň na kráľovských majetkoch v ranostredovekej Európe ... 71
JANIŠOVÁ, Jana: Právní úprava myslivosti v moravském zemském právu v 16. a na počátku 17. století ... 103
LYSÁ, Žofia: Sokoliarstvo v stredovekom Uhorsku. Úvod do problematiky ... 113
PÍREK, Michal: Psy a ich chov v stredovekej spoločnosti so zvláštnym zameraním na územie Uhorského kráľovstva ... 125
ŠEDINOVÁ, Hana: Kukačka a kukaččí mládě v antických a středověkých odborných textech ... 137
ŠTEFÁNIK, Martin: Zviera ako kradnutý tovar v neskorostredovekej Bratislave. Vybrané prípady hospodárskej kriminality z trestnej knihy bratislavského mestského súdnictva z rokov 1435 – 1519 ... 155

Štúdie doktorandov Historického ústavu SAV

KRÁLIK, Tomáš: Počiatky rehoľnej nemocnice pri kláštore alžbetínok v Bratislave (1738 – 1745) ... 165
LACKO, Miroslav: Banícka škola v Smolníku vo svetle nových poznatkov ... 177
HARUŠŤÁK, Igor: Reprezentácie „Nového sveta“ v slovenskej tlači v roku 1913 ako dimenzia transnacionálnej histórie ... 203
ČERNÁK, Tomáš: Očista na Slovensku po februári 1948 a činnosť akčných výborov vo svetle dobovej tlače ... 241
ŠPILKA, Jozef: Nástup Rudolfa Strechaja do vysokej politiky na Slovensku a vznik tzv. Novotného trojky ... 257
ŠULEJOVÁ, Lucia: Kríza kolektivizačného procesu v Prešovskom kraji  (1952 – 1953) ... 271
ABAFFYOVÁ, Lenka: S výhľadom do budúcnosti a späť. Obraz industriálneho mesta Považská Bystrica v posledných dekádach obdobia socializmu a jeho tendencie po roku 1989 ... 287

CONTENTS

Humans and the world of animals in the Middle Ages

ANTONÍN, Robert: The Advice of animals by Smil Flaška from Pardubice in the context of an ideal ruler’s power in Czech thought in the second half of the 14th century ... 9
BYSTRICKÝ, Peter: Mythological and ritual transformation into a wolf in antiquity ... 23
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: The horse trade in the medieval Hungarian Kingdom ... 45
HLAVAČKOVÁ, Miriam: Fish in Middle Age Lent practice ... 61
HUDÁČEK, Pavol: Silva ad pasturam porcorum: Forest-pastures of swine at royal estates in Early Medieval Europe ... 71
JANIŠOVÁ, Jana: Hunting Legislation in the Moravian Land Order in the 16th and early 17th centuries ... 103
LYSÁ, Žofia: Falconry in medieval Hungary ... 113
PÍREK, Michal: Dogs and their breeding in Middle Ages society with special attention to the territory of the Hungarian Kingdom ... 125
ŠEDINOVÁ, Hana: The Cuckoo and Cuckoo Young in Ancient and Medieval Treatises ... 137
ŠTEFÁNIK, Martin: Animals as stolen goods in Late-Middle Age Pressburg: selected cases of economic criminality from the judiciary book of Pressburg’s city justice from the years 1435 – 1519 ... 155

Doctoral Research at the Institute of History SAS

KRÁLIK, Tomáš: The beginnings of St. Elisabeth‘s hospital in Bratislava, 1739 – 1745 ... 165
LACKO, Miroslav: The mining school in Smolník in the light of new knowledge ... 177
HARUŠŤÁK, Igor: Representations of the “New World” in the Slovak Press in the year 1913 as a Dimension of Transnational History ... 203
ČERNÁK, Tomáš: The Purges in Slovakia after February 1948 and the activities of the action committees in the contemporary press ... 241
ŠPILKA, Jozef: Rudolf Strechaj’s beginnings in high policy in Slovakia and the formation of the so-called Novotny´s threesome ... 257
ŠULEJOVÁ, Lucia: The crisis of the collectivization process in Prešov county (1952 – 1953) ... 271
ABAFFYOVÁ, Lenka: Looking to the Future and Back: the Image of an Industrial Town in the Last Decades of State Socialism and its Tendencies after 1989: the Case of Považská Bystrica, Slovakia ... 287

INHALTVERZEICHNIS

Mensch und die Tierwelt im Mittelalter

ANTONÍN, Robert: Rat der Tiere von Smil Flaška aus Pardubice im Kontext vom Ideal der Herrschermacht im tschechischen Denken in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ... 9
BYSTRICKÝ, Peter: Mythologische und rituale Verwandlungen vom Wolf in der Antik ... 23
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Der Pferdehandel im mittelalterlichen Königreich Ungarn ... 45
HLAVAČKOVÁ, Miriam: Fische in der mittelalterlichen Fastenpraxis ... 61
HUDÁČEK, Pavol: Silva ad pasturam porcorum: Weiden von Schweine im Wald auf den Königsgütern im frühmittelalterlichen Europa ... 71
JANIŠOVÁ, Jana: Rechtsregelung des Jagdwesens im mährischen Landesrecht im 16. Jahrhundert und am Anfang des 17. Jahrhunderts ... 103
LYSÁ, Žofia: Die Falknerei im mittelalterlichen Ungarn. Eine Einleitung in die Problematik ... 113
PÍREK, Michal: Hunde und ihre Zucht in der mittelalterlichen Gesellschaft mit der besonderen Orientierung auf das Gebiet des Königreichs Ungarn ... 125
ŠEDINOVÁ, Hana: Kuckuck und die Kuckucksbrut in den altertümlichen und mittelalterlichen Fachtexten ... 137
ŠTEFÁNIK, Martin: Tier als gestohlene Ware im spätmittelalterlichen Pressburg Ausgewählte Wirtschaftskriminalitätsfälle aus dem mittelalterlichen Strafgerichtsbuch der Stadt Bratislava-Preßburg aus den Jahren 1435 – 1519 ... 155

Doktorenden des Institutes für Geschichte

KRÁLIK, Tomáš: Die Anfänge des Elisabethinen-Spital in Bratislava vom 1738 bis 1745 ... 165
LACKO, Miroslav: Die Bergschule in Schmöllnitz (Smolník) im Licht der neuen Erkenntnisse ... 177
HARUŠŤÁK, Igor: Darstellung der „Neuen Welt“ in der oberungarischen Presse in slowakischer Sprache im Jahr 1913 als eine Dimension der transnationalen Geschichte ... 203
ČERNÁK, Tomáš: Säuberungen in der Slowakei nach dem Februar 1948 und die Tätigkeit der Wirkungsausschüsse im Licht der zeitgenössischen Presse ... 241
ŠPILKA, Jozef: Der Antritt von Rudolf Strechaj in die hohe Politik in der Slowakei und die Entstehung sog. Novotný-Troika ... 257
ŠULEJOVÁ, Lucia: Krise des Kollektivierungsverfahrens im Region Prešov (1952 – 1953) ... 271
ABAFFYOVÁ, Lenka: Mit dem Blick in die Zukunft und zurück. Das Selbstbild einer Industriestadt in den letzten Jahrzehnten des Staatssozialismus und seine Tendenzen nach dem Jahr 1989. Der Fall von Považská Bystrica, Slowakei ... 287

Recenzenti:

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.
Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

Prvé vydanie.
Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave v roku 2014 ako svoju 4 0783. publikáciu. Strán 309.

© Historický ústav SAV, 2014
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014

ISBN 978-80-224-1395-4

Stiahnite si celé Historické štúdie 48/2014!Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024