HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 49 / 2015

OBSAH

Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku

ČIČAJ, Viliam: Formálna a obsahová premena komunikačnej praxe v novoveku ... 9
DUCHOŇOVÁ. Diana: Špecifiká komunikácie na aristokratických dvoroch v ranom novoveku ... 19
KOMOROVÁ, Klára: Formálne znaky novovekých tlačí a ich komunikačná hodnota ... 39
FRIMMOVÁ, Eva: Formy vzdelaneckej komunikácie v 16. storočí a začiatkom 17. storočia ... 45
ETÉNYI, Nóra G.: Die Formen, Gattungen der gedruckten politischen Propaganda in Frühen Neuzeit. Zeitgenössische politische Symbole des europäischen Machtverhältnisses ... 61
KOWALSKÁ, Eva: Exil ako forma (a miesto) komunikácie? ... 79
KÓNYOVÁ, Annamária: Kánonické vizitácie vo vnútrocirkevnej komunikácii reformovanej cirkvi v 16. - 18. storočí ... 89
KÓNYA, Peter: Úradná komunikácia v povstaní Františka 11. Rákócziho (v prešovskej administrácii Hospodárskej rady) ... 99
BADA, Michal: Niektoré formy a podoby komunikácie v ranonovovekej Bratislave s ohľadom na jej funkciu hlavného mesta ... 111
HAAS KIANIČKA, Daniel: Formy mestskej komunikácie v 18. storočí. Návštevy panovníkov v Kremnici v rokoch 1751 a 1764 ... 123
JANURA, Tomáš: Unifikácia komunikačnej štruktúry v stoličnej správe ... 143
KONEČNÝ, Peter: Cestopisy ako komunikačná forma poznania o baníctve a hutníctve v Uhorsku (1651 - 1759) ... 159
MÂRZA, Eva: Komunikačné kanály medzi viedenským dvorom a Sedmohradskom (1740 - 1800) ... 191
MÂRZA, lacob: Komunikačné prepojenie rumunských historikov so slovenskými vzdelancami v období osvietenstva ... 201
PEKAŘOVÁ, Katarína: O niektorých aspektoch komunikácie odborných poznatkov v oblasti pôrodu, starostlivosti o ženu a dieťa v 18. storočí ... 211

Štúdie doktorantov Historického ústav SAV

HERUCOVÁ, Angelika: Arpádovskí palatíni vo vybraných naratívnych prameňoch ... 227
VLASKO, Vladimír: Páni z Köszegu a poslední Arpádovci ... 241
HOMOĽA, Tomáš: Cesta Mateja Korvína ku kráľovskej korune: Politický vývoj Uhorského kráľovstva v rokoch 1458 - 1464 ... 271

CONTENTS

Structural Changes of Communication practice in Early Modern Times

ČIČAJ, Viliam: The Formal and Contextual Changes of Communication Practice in the Modern Ages ... 9
DUCHOŇOVÁ. Diana: The Particularities of Communication in Aristocratic Residencies in Early Modern Times ... 19
KOMOROVÁ, Klára: Formal Signs of Early Modern Prints and Their Communication Value ... 39
FRIMMOVÁ, Eva: Forms of Educated Communication in the 16th Century and at the Beginning of 17th Century ... 45
ETÉNYI, Nóra G.: Genres of Printed Political Propaganda in the Early Modern Period. Political Symbols of the European Balance of Power in the 17th Century ... 61
KOWALSKÁ, Eva: Exile as a Form and (Place) of Communication ... 79
KÓNYOVÁ, Annamária: Canonical Visitations in Communication within the Reformed Church in 16th - 18th Centuries ... 89
KÓNYA, Peter: Official Communication during the Uprising of Francis II Rákóczi (in the Presov Administration of the Economic Council) ... 99
BADA, Michal: Bratislava as the Early Modern Capital and her Modes of Communication ... 111
HAAS KIANIČKA, Daniel: The Forms of Communication in Towns in the 18th Century ... 123
JANURA, Tomáš: The Unification of Communication Structures in District Administrations ... 143
KONEČNÝ, Peter: Travel Books as the Communication Form of Knowledge Regarding Mining and Metallurgy in Hungary (1651 - 1759) ... 159
MÂRZA, Eva: Communication Channels between the Court in Vienna and Transylvania (1740- 1800) ... 191
MÂRZA, lacob: The Forms of Communication between Romanian Historians from Transylvania and Slovak Scholars in the Time of Enlightenment ... 201
PEKAŘOVÁ, Katarína: A Few Aspects of Scientific Knowledge Communication in Obstetrics and the Postpartum Care of the Mother and the Newborn in the 18th Century ... 211

Doctoral Research at the Institute of History SAS

HERUCOVÁ, Angelika: Arpadian Palatines in Selected Narrative Sources ... 227
VLASKO, Vladimír: The Lords von Güssing and the Last Arpadian Kings ... 241
HOMOĽA, Tomáš: Mathias Corvinus' Way to the Royal Crown: a Political Trend of the Hungarian Kingdom in the Years 1458 - 1464 ... 271

INHALTVERZEICHNIS

Strukturelle Veränderungen der Kommunikationspraxis in der Neuzeit

ČIČAJ, Viliam: Formelle und inhaltliche Abänderung der Kommunikationspraxisin der Neuzeit ... 9
DUCHOŇOVÁ. Diana: Besonderheiten der Kommunikation auf den aristokratischen Höfen in der frühen Neuzeit ... 19
KOMOROVÁ, Klára: Formale Eigenschaften der frühneuzeitlichen Drucke und ihr Kommunikationswert ... 39
FRIMMOVÁ, Eva: Die Formen der Kommunikalion zwischen Gebildeten im 16. und frühen 17. Jahrhunderten ... 45
ETÉNYI, Nóra G.: Die Formen, Gattungen der gedruckten politischen Propaganda in Frühen Neuzeit. Zeitgenössische politische Symbole des europäischen Machtverhältnisses ... 61
KOWALSKÁ, Eva: Exilais Form (und Ort) der Kommunikation? ... 79
KÓNYOVÁ, Annamária: Die kanonische Visitation inder innerkirchlichen Kommunikation der reformierten Kirche in 16. - 18. Jahrhunderten ... 89
KÓNYA, Peter: Offizielle Kommunikation während des Aufstandes von Franz II. Rákóczi (in der Eperies-Administration des Wirtschaftsausschusses) ... 99
BADA, Michal: Einige Formenund Gestaltung der Kommunikationin frühneuzeitlichen Pressburg bei den Festivitäten ... 111
HAAS KIANIČKA, Daniel: Formen der städtischen Kommunikation im 18. Jahrhundert. Besuchen der Herrscher in Kremnitz in den Jahren 1751 und 1764 ... 123
JANURA, Tomáš: Unifizierungder Kommunikationsstrukturin der Verwaltung der Gespanschaft ... 143
KONEČNÝ, Peter: Reiseberichte als Kommunikalionsform des Wissens über Bergbau und Hüttenwesen in Ungarn (1651 - 1759) ... 159
MÂRZA, Eva: Kommunikationskanäle zwischen den Wiener Hof und Transylvania (1740 - 1800) ... 191
MÂRZA, lacob: Kommunikationswege zwischen den rumänischen Historikern aus Siebenbürgenund und den slowakischen Gelehrten im Zeitalter der Aufklärung ... 201
PEKAŘOVÁ, Katarína: Einige Aspekte der Kommunikation der Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Geburten und der Betreuung von Mutter und Kind im 18. Jahrhundert ... 211

Doktoranden des Institutes für Geschichte

HERUCOVÁ, Angelika: Árpád-Palatine in gewählten narrativen Quellen ... 227
VLASKO, Vladimír: Die Herren von Güssing und die letzten Arpáden ... 241
HOMOĽA, Tomáš: Der Weg von Matthias Corvinus zur Königskrone : politische Entwicklung des Königreichs Ungarn in den Jahren 1458 - 1464 ... 271

Hlavná redaktorka:

Daniela Kodajová

Výkonná redaktorka:

Ingrid Kušniráková

Recenzenti:

doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

© Historický ústav SAV, 2015
© VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015

ISBN 978-80-224-1457-9Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024