HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE IV

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 4 / 1958

Jozef Jablonický: Príspevok k česko-slovenským vzťahom od konca 19. stor. do roku 1918 ... 5
Mária Vyvíjalová: Hamuljakove snahy o literárny časopis a politické noviny ... 55
Ján Hučko: Výchovno-vzdelávacia činnosť buditeľov ľudu na počiatku slovenského národného obrodenia ... 89
Štefan Kazimír: Stav a rozmiestnenie železiarskeho priemyslu na Slovensku v druhej polovici 18. stor. ... 117
Jindřich Obršlík: Sťahovanie moravských poddaných na Slovensko koncom 17. a v prvej polovici 18. stor. ... 137
Jozef Minárik: Príspevok k dejinám slovenských exulantov v Nemecku ... 161
Eduard Tejnil: K dejinám tureckého panstva na Slovensku ... 181
Darina Lehotská: Vývoj bratislavskej mestskej kancelárie do roku 1526 ... 222
Oľga Pekáriková-Hvizdošová: Edičná činnosť Františka Víťazoslava Sasinka ... 275

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
SEKCIA SPOLOČENSKÝCH VIED
HISTORICKÝ ÚSTAV

Vedecký redaktor
Dr. Pavol Horváth

Redakčná rada: A. Húščava (zodpovedný redaktor), A. Gácsová, O. R. Halaga, D. Lehotská, R. Marsina, P. Ratkoš, Br. Varsík, P. Horváth (výkonný redaktor).

VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
BRATISLAVA 1958Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022