HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 50 / 2016

OBSAH

Konflikty v mestskom prostredí

BADA, Michal: Niekoľko poznámok k problematike výskumu konfliktov v mestskom prostredí. (Úvod) ... 7
BARTL, Július: Nepokoje v Bratislave v dobe richtára Ulricha Rauchenwartera na začiatku 15. storočia ... 11
PAPSONOVÁ, Mária: K niektorým právno-historickým a sociolingvistickým aspektom prekladu nemeckej právnej zbierky v Žilinskej knihe ... 21
FRIMMOVÁ, Eva: Konfliktný svet v pražskom univerzitnom prostredí začiatkom 17. storočia ... 33
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingríd: Vplyv konfesionalizácie na život ranonovovekého mesta. Konfesionálne podmienené konflikty v Bratislave v 17. storočí ... 49
NEMEC, Miroslav: Podoby urážok a ich riešenie v liptovských mestách a mestečkách v ranom novoveku ... 63
HAAS KIANIČKA, Daniel: Spory o česť v ranonovovekej Kremnici ... 73
ŠVECOVÁ, Adriana: Kauza Jána Dubnickú a Alžbety Magyaryovej ako exemplárny príklad „trikrát prekliateho sobáša" ... 93
PANCZOVÁ, Zuzana: Mesto ako symbol v slovenskej humoristickej tlači na prelome 19. a 20. storočia ... 105

CONTENTS

Conflicts in Urban Areas

BADA, Michal: Some Remarks on the Research into Conflicts in Urban Areas (Introduction) ... 7
BARTL, Július: Riots in Bratislava during the Era of Mayor Ulrich Rauchenwarter at the Beginning of the 15th Century ... 11
PAPSONOVÁ, Mária: Some Legal-Historical and Sociolinguistic Aspects of the Translation of the German Legal Collection in the Book of Zilina ... 21
FRIMMOVÁ, Eva: Conflicts at Prague University at the Beginning of the 17 th Century ... 33
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: The Impact of Confessional isation on Town Life in Early Modern Times. Confessionally Conditioned Conflicts in Bratislava in the 17 th Century ... 49
NEMEC, Miroslav: The Forms of Insults and their Resolution in the Liptov Towns in the Early Modern Period ... 63
HAAS KIANIČKA, Daniel: Disputes of Honour in the Town of Kremnica in Early Modern Times ... 73
ŠVECOVÁ, Adriana: The Case of Johannes DubniCka and Elizabeth Magyary as an Example of the „Three Times Cursed Marriage" ... 93
PANCZOVÁ, Zuzana: The Town as a Symbol in Slovak Humorous Press at the Turn of the 20 th Century ... 105

INHALTVERZEICHNIS

Konflikte im städtischen Umfeld

BADA, Michal: Einige Notizen zur Problematik der Konfliktuntersuchung im städtischen Umfeld. (Einführung) ... 7
BARTL, Július: Unruhen in Preßburg zur Zeit des Schulzen Ulrich Rauchenwarter am Anfang des 15. Jahrhunderts ... 11
PAPSONOVÁ, Mária: Zu einigen rechtshistorischen und soziolinguistischen Aspekten der Übersetzung der deutschsprachigen Rechtssammlung im Silleiner Buch ... 21
FRIMMOVÁ, Eva: Konfliktweit im Umfeld der Prager Universität am Anfang des 17. Jahrhunderts ... 33
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Einfluss der Konfessionalisierung auf das Leben der Stadt der frühen Neuzeit. Konfessionell bedingte Konflikte in Preßburg im 17. Jahrhundert ... 49
NEMEC, Miroslav: Beleidigungen und ihre Lösungen in den Liptauer Städten der frühen Neuzeit ... 63
HAAS KIANIČKA, Daniel: Die Ehrenstreite im frühneuzeitlichen Kremnitz ... 73
ŠVECOVÁ, Adriana: Der Scheidungsprozess von Johannes Dubnicka und Elisabeth Magyary oder eine „dreimal verfluchte Hochzeit" ... 93
PANCZOVÁ, Zuzana: Stadt als Symbol in der slowakischen humoristischen Presse an der Wende der 19. und 20. Jahrhunderte ... 105

Hlavná redaktorka:
Daniela Kodajová

Výkonná redaktorka:
Ingríd Kušniráková

Recenzenti:
doc. PhDr. Frederík Federmayer, PhD.
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Prvé vydanie.
Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave v roku 2016

© Historický ústav SAV, 2016
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016

ISBN 978-80-224-1507-1Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024