HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 51 / 2017

OBSAH

Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí

MANNOVÁ, Elena: Mnohonásobne kódovanie historickej pamäti. (Úvod) ... 7
MANNOVÁ, Elena: „Stredoveká Matka Tereza". Podoby svätej Alžbety Uhorskej v kolektívnom spomínaní ... 11
MACHO. Peter: Juraj Tranovský a jeho Cithara sanetorum v konfesionálnej pamäti a identite slovenských evanjelikov ... 33
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingríd: Premeny symbolického významu pútnického miesta v Šaštíne ... 57
KOLLÁROVA, Ivona: Ján Čaplovič - „oslavovateľ slovenského ľudu"? Disciplinizačná sila a zavrhnutie ako faktor konštruovania v biografii ... 79
BEDNÁROVÁ, Marcela: „Pamäť pradedov alebo princíp praboha". Peter Kellner-Hostinský o mytologickej minulosti Slovanov ... 97
HOLEC, Roman: Umenie ako bojové pole dobového nacionalizmu a Svetozár Hurban Vajanský ... 113
DUDEKOVÁ, Gabriela: Mýtus vojnového nadšenia na začiatku pnej svetovej vojny ... 137
KOVÁČ Dušan: Historická pamäť a ideológia. T. G. Masaryk v slovenskej a Českej historickej pamäti ... 161
KODAJOVÁ, Daniela: Ľudovít Štúr v centre pozornosti: celoštátne oslavy v rokoch 1995, 2005 a 2015 ... 173

CONTENTS

Historical memory and history of Slovakia - processes ofinstrumentalisation and manipulation in the 19th and 20th centuries

MANNOVÁ, Elena: Multiple coding of the historical memory. (Introduction) ... 7
MANNOVÁ. Elena: "Mother Teresa of the Middle Ages". Representations of Saint Elizabeth of Hungary in Collective Memories ... 11
MACHO. Peter; Juraj Tranovský and his Cithara sanctorum in the Confessional Memory and Identity of Slovak Protestants ... 33
KUŠNIRÁKOVÁ. Ingrid: Changes in the Symbolic Significance of the Holy Shrine in Sasnn ... 57
KOLLÁROVA. Ivona: Ján Čaplovič - "A Eulogist of the Slovak People-? Discipline and Self-censorship as Factors of Biographical Construction ... 79
BEDNÁŘOVÁ. Marcela: "Memories of Great-grandfathers or the Principle of Old God". Peter Kellner-Hostinskýs Contribution to the Mythological Past of the Slavs ... 97
HOLEC, Roman: Art as a Battlefield of Period Nationalism and Svetozár Hurban Vajanský ... 113
DUDEKOVÁ, Gabriela: The Myth of "the Spirit of 1914" at the Outbreak of the First World War ... 137
KOVÁČ. Dušan: Historical Memory and Ideology. T. G. Masaryk in the Slovak and Czech Historical Memories ... 161
KODAJOVÁ, Daniela: Ľudovít Štúr - the Centre of Attention: State-wide Celebrations in 1995, 2005 and 2015 ... 173

INHALTVERZEICHNIS

Historische Erinnerung und die Geschichte der Slowakei - die Prozesse der Instrumentalisierung und Manipulation im 19. und 20. Jahrhundert

MANNOVÁ, Elena: Mehrfache Kodierung der historischen Errinncrung. (Vorwort) ... 7
MANNOVÁ, Elena: „Mittelalterliche Mutter Theresa". Die Gestalten der heiligen Elisabeth von Ungarn im kollektiven Gedächtnis ... 11
MACHO, Peter: Juraj Tranovský und sein Werk Cithara sanctorum im konfessionellen Gedächtnis und Identität der slowakischen Protestanten ... 33
KUŠNIRÁKOVÁ. Ingrid: Metamorphosen der symbolischen Bedeutung der Pilgerstätte in Šaštín ... 57
KOLLÁROVA, Ivona: Ján Čaplovič - „Verehrer des slowakischen Volkes"? die Kraft der Dis/iplinicrung und Verstoßung als Faktor des Konstruierens in der Biographie ... 79
BEDNÁŘOVÁ, Marcela: „Das Gedächtnis der Vorfahren oder das Prinzip der Urgottheit" Peter Kellner-Hostinský über die mythologische Vergangenheit der Slawen ... 97
HOLEC. Roman: Die Kunst als Schlachtfeld des zeitgenössischen Nationalismus und S. Hurban Vajanský ... 113
DUDEKOVÁ, Gabriela: Mythus der Kriegsbegeisterung am Anfang des ersten Weltkriegs ... 137
KOVÁČ, Dušan: Historisches Gedächtnis und Ideologie. T G. Masaryk im slowakischen und tschechischen historischen Gedächtnis ... 161
KODAJOVÁ, Daniela: Ľudovít Štúr im Mittelpunkt: gesamtstaatliche Feier in den Jahren 1995, 2005 und 2015 ... 173

Hlavná redaktorka:
Ingríd Kušniráková

Výkonná redaktorka:
Marcela Bednárová

Recenzenti:
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
Mgr. Marek Junek, PhD.

Prvé vydanie.
Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave v roku 2017

© Historický ústav SAV, 2017
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017

ISBN 978-80-224-1575-0Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024