HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 52 / 2018

OBSAH

Ars apodemica - umenie cestovať

Čičaj, Viliam: Apodemický svet novoveku ... 7
Komorová, Klára: Správa o ceste z Benátok do Jeruzalema a porovnanie s dielom Commentariolus de arte apodemica ... 21
Frimmová, Eva: Forma a obsah cestopisného žánru v humanistickej spisbe ... 33
Móré, Tünde: Oslava cestovania vo wittenberskom prejave Michala Forgácha ... 47
Monok, István: Peregrinatio academica, vel legatio diplomatica. Zahraničná cesta Petra Bethlena v rokoch 1627 – 1629 ... 57
Duchoňová, Diana: Čo sa má, smie a môže. Vzorce správania mladého uhorského aristokrata na študijných cestách (na príklade rodu Esterházy) ... 65
Fundárková, Anna: Grand Tour Františka Pálffyho ... 81
Konečný, Peter: Montanistické apodemiky 17. a 18. storočia ... 99
Janura, Tomáš: Cesta Ladislava Radvanského na korunováciu Márie Terézie do Prahy ... 111
Palenčárová, Radka: Prehľad historiografie k dejinám poštovníctva na Slovensku ... 125
Kowalská, Eva: Prínos Franza Raffelspergera k rozvoju cestovania a komunikácie v habsburskej monarchii ... 139
Molda, Rastislav: Národovci na cestách alebo umenie cestovať v „dlhom“ 19. storočí ... 151
Kodajová, Daniela: Cestovateľské zážitky z náboženských pútí v 19. storočí ... 167
Heldáková, Lucia: Propagácia a propaganda (ne)dobrovoľného cestovania ... 185
Kohoutová, Klara: Fenomén cestování a oral history – možnosti výzkumu ... 197

CONTENTS

Ars apodemica - The Art of Travel

Čičaj, Viliam: The Apodemic World of Modern Times ... 7
Komorová, Klára: The Report of a Journey from Venice to Jerusalem Compared to Commentariolus de arte apodemica ... 21
Frimmová, Eva: The Form and Content of the Genre of Travel Literature in Humanist Writings ... 33
Móré, Tünde: The Laudation of Travelling in the Wittenberg Disputation of Mihály Forgách ... 47
Monok, István: Peregrinatio academica, vel legatio diplomatica. Péter Bethlen’s Travels Abroad, 1627 – 1629 ... 57
Duchoňová, Diana: What Should, May, and Can Be Done. Patterns of Behaviour of a Young Hungarian Aristocrat on His Study Trips (the example of the Esterházy Family) ... 65
Fundárková, Anna: The Grand Tour of Ferenc Pálffy ... 81
Konečný, Peter: Montanistic Apodemic Literature of the 17th and 18th Centuries ... 99
Janura, Tomáš: The Journey of László Radvánszky to the Coronation of Maria Theresa in Prague ... 111
Palenčárová, Radka: An Overview of Historiography Regarding the Slovak Postal Organisation ... 125
Kowalská, Eva: The Contribution of Franz Raffelsperger to the Development of Travelling and Communication in the Habsburg Monarchy ... 139
Molda, Rastislav: Slovak Elites on the Way or the Art of Travelling in the “long” 19th Century ... 151
Kodajová, Daniela: Travellers’ Experiences from Religious Pilgrimages in the 19th Century ... 167
Heldáková, Lucia: The Propagation and Promotion of (In)voluntary Travelling ... 185
Kohoutová, Klara: The Phenomenon of Travelling and Oral History – Research Possibilities ... 197

INHALTVERZEICHNIS

Ars apodemica - Die Kunst des Reisens

Čičaj, Viliam: Die apodemische Welt der Neuzeit ... 7
Komorová, Klára: Ein Bericht über die Reise aus Venedig nach Jerusalem und sein Vergleich mit dem Werk Commentariolus de arte apodemica ... 21
Frimmová, Eva: Form und Inhalt des Reisegenres in den humanistischen Werken ... 33
Móré, Tünde: Lob an das Reisen in der Wittenbergischen Rede von Michal Forgách ... 47
Monok, István: Peregrinatio academica, vel legatio diplomatica. Die Auslandsreise von Peter Bethlen in den Jahren 1627 – 1629 ... 57
Duchoňová, Diana: Was gehört sich, was darf man und was kann man. Die Verhaltensmuster eines jungen ungarischen Aristokraten auf Studienreisen (am Beispiel der Familie Esterházy) ... 65
Fundárková, Anna: Die Grand Tour von Franz Pálffy ... 81
Konečný, Peter: Montanistische Apodemiken des 17. und 18. Jahrhunderts ... 99
Janura, Tomáš: Die Reise des Ladislaus Radvánszky von Radvány nach Prag zur Krönung von Maria Theresia, der Königin von Böhmen ... 111
Palenčárová, Radka: Historiografischer Überblick zur Geschichte des Postwesens in der Slowakei ... 125
Kowalská, Eva: Franz Raffelsperger und sein Beitrag zur Entwicklung des Reiseverkehrs und der Kommunikation in der Habsburgermonarchie ... 139
Molda, Rastislav: Die Anhänger der Nationalbewegung auf Reisen oder die Kunst des Reisens im „langen“ 19. Jahrhundert ... 151
Kodajová, Daniela: Reiseerlebnisse von den Pilgerreisen im 19. Jahrhundert ... 167
Heldáková, Lucia: Propagation und Propaganda des (un)freiwilligen Reisens ... 185
Kohoutová, Klara: Das Phänomen des Reisens und oral history - Forschungsmöglichkeiten ... 197

Hlavná redaktorka:
Ingríd Kušniráková

Výkonná redaktorka:
Marcela Bednárová

Recenzenti:
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Mgr. Eva Augustínová, PhD.

Prvé vydanie.
Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave v roku 2018

© Historický ústav SAV, 2018
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018

ISBN 978-80-224-1728-0
ISSN 0440-9515Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024