HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 53 / 2019

OBSAH

Historické a kultúrne dedičstvo rodu Pálffy

GAUČÍK, Štefan: Úvod ... 7
HOLEC, Roman: Šľachta v 19. a 20. storočí v slovenskej historiografii ... 9

Pálffyovci v ranom novoveku

FEDERMAYER, Frederik: Pečať Kataríny Pálffyovej z roku 1563 a najnovšie poznatky o erbe Pálffyovcov ... 29
FUNDÁRKOVÁ, Anna: Rábsky hrdina Mikuláš Pálffy – mýtus a skutočnosť ... 45
DUCHOŇ, Michal: Pezinské a Svätojurské panstvo vo vlastníctve Pálffyovcov ... 61
DUCHOŇOVÁ, Diana: „Nepochybujeme o Vašej usilovnej a vernej službe, ktorú ste nám sám odporúčali.“ Hospodárski úradníci na pálffyovských panstvách v 17. storočí  ... 73
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Protireformácia a obnova katolíckej cirkvi na panstvách Pálffyovcov v 17. storočí ... 93

Pálffyovci v modernej dobe

Hupko , Daniel: Lucia Pálffyová, rod. Wilczeková (1862 – 1958), na cestách. Príspevok k výskumu mobility aristokracie na sklonku existencie Rakúsko-Uhorska ... 107
Buday , Peter: Dodatky k profilu zberateľa umenia Jána Pálffyho st. ... 125
GAUČÍK, Štefan: Pálffyovci kontra Andrássyovci. Spor o pozostalosť grófa Jána Pálffyho (1908 – 1919) ... 133

CONTENTS

The Historical and Cultural Heritage of the Pálffy Dynasty

GAUČÍK, Štefan: Introduction ... 7
HOLEC, Roman: Nobility of the 19th and 20th centuries in Slovak historiography ... 9

The Pálffy Family in Early Modern Times

FEDERMAYER, Frederik: The Katarína Pálffy seal of 1563 and the latest findings related to the Pálffy coat of arms ... 29
FUNDÁRKOVÁ, Anna: Mikuláš Pálffy, a hero from Győr – myth or reality ... 45
DUCHOŇ, Michal: The Pezinok and Svätý Jur estates in the possession of the Pálffy family ... 61
DUCHOŇOVÁ, Diana: “We do not doubt your diligent and loyal service as you have recommended to us”. Economic officers on the Pálffy estates in the 17th century ... 73
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Counter-reformation and the renewal of Catholic church on the Pálffy estates in the 17th century ... 93

The Pálffy family in Modern Times

Hupko , Daniel: Lucia Pálffy, née Wilczek (1862 – 1958) on her travels. A contribution to research into the mobility of the nobility at the end of the existence of Austria-Hungary ... 107
Buday , Peter: Appendices to the profile of collector Ján Pálffy ... 125
GAUČÍK, Štefan: Pálffys contra Andrássys. Conflict over the estate of Ján Pálffy (1908 – 1919) ... 133

INHALTVERZEICHNIS

Historisches und kulturelles Erbe der Familie Pálffy

GAUČÍK, Štefan: Einleitung ... 7
HOLEC, Roman : Der Adel im 19. und 20. Jahrhundert in der slowakischen Historiographie ... 9

Die Familie Pálffy im Zeitalter der frühen Neuzeit

FEDERMAYER, Frederik: Der Siegel von Katharina Pálffy aus dem Jahr 1563 und die neusten Erkenntnisse über das Pálffy-Wappen ... 29
FUNDÁRKOVÁ, Anna: Nikolaus Pálffy, der Held von Raab – Mythos oder Wirklichkeit ... 45
DUCHOŇ, Michal: Die Gutsherrschaften Pezinok (Pösingü) und Svätý Jur (Sankt Georgen) im Besitz der Familie Pálffy ... 61
DUCHOŇOVÁ, Diana: „Wir zweifeln nicht über Ihren fleißigen und treuen Dienst, den Sie uns selbst empfohlen haben.“ Text auf den Gutsherrschaften der Familie Pálffy im 17. Jahrhundert ... 73
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Gegenreformation und Erneuerung der katholischen Kirche auf den Gutsherrschaften der Familie Pálffy im 17. Jahrhundert ... 93

Die Familie Pálffy in der modernen Zeit

Hupko , Daniel: Lucia Pálffy, geb. Wilczek (1862 – 1958) auf Reisen. Ein Beitrag zur Erforschung der Mobilität des Adels in der Spätzeit von Österreich-Ungarn ... 107
Buday , Peter: Nachträge zum Profil des Kunstsammlers Johann Pálffy d.Ä ... 125
GAUČÍK, Štefan: Familie Pálffy kontra Familie Andrássy. Streit um den Nachlass des Grafen Johann Pálffy (1908 – 1919) ... 133

Hlavná redaktorka:
Ingríd Kušniráková

Recenzenti:
Mgr. Eva Benková, PhD.
Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD.
Adrienn Szilágyi, PhD.

Prvé vydanie.
Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave v roku 2019

© Historický ústav SAV, 2019
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019

ISBN 978-80-224-1729-7
ISSN 0440-9515Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022