HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 54 / 2020

OBSAH

Vývoj ústavnej a mimoústavnej starostlivosti o sociálne odkázané deti v Uhorsku

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Úvod ... 9

Mimoústavné zaopatrenie sirôt a legislatívna ochrana ich majetku

DUCHOŇOVÁ, Diana: Siroty ako nástroj rodovej politiky aristokracie v ranom novoveku ... 13
KOLLÁROVÁ, Ivona: Bratislavský richtár Michal Gomboš a kauza deficitu sirotskej pokladnice ... 25
KODAJOVÁ, Daniela: Osud sirôt v rodinách slovenských národovcov ... 39

Ústavné zaopatrenie osirelých detí

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Ústavná starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku v 18. storočí ... 57
GAUČÍK, Štefan: Krátke dejiny Sirotinca Márie ochrany v Bratislave ... 75
MACHO, Peter: Príspevok k dejinám slovenského evanjelického sirotinca v Modre (so zreteľom na vývoj do roku 1918) ... 85
PAVLÍKOVÁ, Silvia: Zriadenie sirotinca v Rimavskej Sobote Dobročinným ženským spolkom a Spolkom Biely kríž ... 99

CONTENTS

The Development of Institutional and Non-Institutional Care of Socially Dependent Children in the Kingdom of Hungary

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Introduction ... 9

Non-Institutional Care of Orphans and the Legislation that Protected their Property

DUCHOŇOVÁ, Diana: Orphans as a Tool in the Politics of Aristocratic Families in Early Modern Period ... 13
KOLLÁROVÁ, Ivona: The Mayor of Bratislava, Michal Gomboš and the Case of the Orphans Treasury Deficit ... 25
KODAJOVÁ, Daniela: The Fate of Orphans from the Families of Slovak Patriots ... 39

Institutional Care for Orphaned Children

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Institutional Care for Orphaned Children in 18th Century Hungary ... 57
Gaučík , Štefan: A Brief History of the St. Mary’s Protection Orphanage in Bratislava ... 75
MACHO, Peter: A Paper on the History of the Slovak Protestant Orphanage in Modra (In Particular Developments up to 1918) ... 85
PAVLÍKOVÁ, Silvia: The Establishment of an Orphanage in Rimavská Sobota by the Women’s Charity League and the White Cross Society ... 99

INHALTVERZEICHNIS

Entwicklung der institutionellen und außerinstitutionellen Betreuung von sozial angewiesenen Kindern in Ungarn

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Vorwort ... 7

Außerinstitutionelle Versorgung und legislativer Besitzschutz der Waisenkinder

DUCHOŇOVÁ, Diana: Die Waisen als Instrument der Geschlechterpolitik des Adels in der Frühneuzeit ... 13
KOLLÁROVÁ, Ivona: Pressburger Richter Michal Gomboš und der Vorfall des Fehlbetrags in der Waisenkasse ... 25
KODAJOVÁ, Daniela: Das Schicksal der Waisen in den Familien der slowakischen Nationalkämpfer ... 39

Institutionelle Versorgung der Waisenkinder

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Institutionelle Betreuung von Waisenkindern in Ungarn im 18. Jahrhundert ... 57
GAUČÍK, Štefan: Kurze Geschichte des Waisenhauses Maria Schutz in Pressburg ... 75
MACHO, Peter: Der Beitrag zur Geschichte des slowakischen evangelischen Waisenhauses in Modra (in Hinblick auf die Entwicklung bis 1918) ... 85
PAVLÍKOVÁ, Silvia: Die Errichtung des Waisenhauses in Rimavská Sobota durch den Wohltätigkeits-Frauen-Verein und den Verein Weißes Kreuz ... 99

Hlavná redaktorka:
Ingrid Kušniráková

Výkonný redaktor:
Mgr. Peter Macho, PhD.

Recenzenti:
doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
Mgr. Martina Halířová, PhD.

Prvé vydanie.
Vydala VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave v roku 2020

© Historický ústav SAV, 2020
© Veda , vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020

ISBN 978-80-224-1821-8
ISSN 0440-9515Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024