HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 55 / 2021

OBSAH

Trianon v dokumentoch: Storočná história hraníc Slovenska

HANULA, Matej: Úvod ... 9
ŠLAHOR, Peter: Rozhraničovanie československo-maďarskej štátnej hranice po podpise Trianonskej mierovej zmluvy a jej následný vývoj po dnešok ... 11
KOVÁČ, Dušan: Južná hranica Slovenska v zahraničnom odboji a na mierovej konferencii (1914 - 1920). Komentáre a otvorené otázky ... 27
IHNÁT, Václav: Trianonská cesta v regióne južného Zemplína (proces začleňovania do 1. ČSR) ... 47
BELEJ, Milan: Malý pohraničný styk na slovensko-maďarskej hranici do prvej Viedenskej arbitráže (1918 - 1938) ... 67
TICHÝ, Ivan: Slovenskí poslanci Dočasného národného zhromaždenia ČR a mierová konferencia v Paríži ... 107
FERENČUHOVÁ, Bohumila: Politické a vojenské aspekty súčinnosti Malej dohody v rokoch 1919-1921 ... 125
JANEK, István: Slovjacká otázka a maďarská zahraničná politika pred a po Trianone ... 149
POLÁČKOVÁ, Zuzana: Trianon - pohľad zdola. Analýza názorov bratislavských nemeckých sociálnych demokratov na rozpad Uhorska a Trianon (1918 - 1920) ... 169
HANULA, Matej: Trianon. futbal a (česko)-slovensko-maďarské vzťahy ... 183
BECANIOVÁ, Kristína - NAGYOVA, Monika: Stopy Trianonu v archívnych dokumentoch (s dôrazom na udalosti v pohraničnom meste Lučenec v slovenskej časti Novohradu) ... 201
WEINŠTUKOVÁ, Michaela: Trianon v dokumentoch Slovenského národného archívu ... 223

TABLE OF CONTENTS

Trianon in Documents: A Hundred-Year History of Slovakias Borders

HANULA, Matej: Introduction ... 9
ŠLAHOR, Peter: The Demarcation of the Czechoslovak-Hungarian State Border after the Signing of the Treaty of Trianon and Subsequent Development up to Today ... 11
KOVÁČ, Dušan: The Southern Border of Slovakia in The Foreign Resistance and at the Peace Conference (1914-1920). Comments and Open Questions ... 27
IHNÁT, Václav: Tlie Path Laid Down by Trianon in Southern Zemplín (the Process of Integration into the First Czechoslovak Republic) ... 47
BELEJ, Milan: Local Border Traffic on the Slovak-Hunaarian Border until the First Vienna Award (1918- 1938) ... 67
TICHÝ, Ivan: The Slovak Members of the Interim National Assembly of the Czechoslovak Republic and the Paris Peace Conference ... 107
FERENČUHOVÁ, Bohumila: Political and Military Aspects of the Cooperation of the Little Entente from 1919 to 1921 ... 125
JANEK, Istvan: The Slovjak Issue and Hungarian Foreign Policy before and after Trianon ... 149
POLÁČKOVÁ, Zuzana: Trianon - A Bottom-up View. An Analysis of the Views of the German Social Democrats in Bratislava on the Dissolution of Hungary and Trianon (1918-1920) ... 169
HANULA, Matej: Trianon. Football and (Czecho)-Slovak-Hungarian Relations ... 183
BECANIOVÁ, Kristina - NAGYOVÁ, Monika: Traces of Trianon in Archival Documents (with an Emphasis on Events in the Frontier Town of Lučenec in the Slovak Pait of Nógrád) ... 201
WEINŠTUKOVÁ, Michaela: Trianon in the Documents of the Slovak National Archives ... 223

INHALTSVERZEICHNIS

Trianon in Dokumenten: hundertjährige Geschichte der slowakischen Grenze

HANULA, Matej: Vorwort ... 9
ŠLAHOR, Peter: Festlegung der tschechoslowakisch-ungarischen Staatsgrenze nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Trianon und ihre weitere Entwicklung bis zum heutigen Taa ... 11
KOVÁČ, Dušan: Die slowakische Südgrenze im ausländischen Widerstand und auf der Friedenskonferenz (1914- 1920). Kommentare und offene Fragen ... 27
IHNÁT, Václav: Der Weg mit Trianon in der Region von Süd-Semplin (Integrationsprozess in die 1. Tschechoslowakische Republik) ... 47
BELEJ, Milan: Ein kleiner Grenzverkehr an der slowakisch-ungarischen Grenze bis zum ersten Wiener Schiedsspruch (1918 - 1938) ... 67
TICHÝ, Ivan: Slowakische Abgeordnete der Übergangs-Nationalversammlung der Tschechoslowakischen Republik und die Pariser Friedenskonferenz ... 107
FERENČUHOVÁ, Bohumila: Politische und militärische Aspekte der Mitwirkung von Kleiner Entente in den Jahren 1919-1921 ... 125
JANEK, István: Slowjakische Frage und ungarische Außenpolitik vor und nach Trianon ... 149
POLÁČKOVÁ, Zuzana: Trianon - Ansicht von unten. Analyse der Meinungen der deutschen Sozialdemokraten aus Bratislava über den Zerfall Ungarns und über Trianon (1918-1920) ... 169
HANULA, Matej: Trianon. Fußball und (tschecho)-slowakisch-ungarische Beziehungen ... 183
BECANIOVÁ, Kristina - NAGYOVÁ, Monika: Die Spuren von Trianon in den Archivdokumenten (unter Betonung der Ereignisse in der Grenzstadt Lucenec in dem slowakischen Teil von Neuburg) ... 201
WEINSTUKOVÁ, Michaela: Trianon in Dokumenten des Slowakischen Nationalarchivs ... 223

Hlavná redaktorka:
Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD.

Výkonný redaktor:
Mgr. Peter Macho, PhD.

Recenzenti:
Dr. habil. Attila Simon, PhD.
doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

© Historický ústav SAV, 2021
© Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021

ISBN 978-80-224-1906-2
ISSN 0440-9515Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022