HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE 56 / 2022

OBSAH

Dejiny a vývoj rôznych foriem správy

JANURA, Tomáš: Úvod ... 9

Mestská, stoličná a štátna správa

GEORGIEVSKI, Milan: Banskobystrická mestská rada v 16. storočí. Metodika výskumu jej personálneho obsadenia a kariérneho vývoja jednotlivcov ... 13
FEDERMAYER, Frederik: Utváranie rodov kráľovských úradníkov (na príklade prvých generácií prešporského rodu Armpruster) ... 65
DUCHOŇOVÁ, Diana: Protonotár Juraj Hadritius (cca 1587 – 1639) – rodina, kariéra, majetok ... 91
JANURA, Tomáš: Úradníci Turnianskej stolice v rokoch 1711 – 1785 ... 103
MÁJEKOVÁ, Jana Magdaléna: Profesijná skladba mestského zastupiteľstva v Prešporku (1872 – 1910) ... 121

Súkromná a špecializovaná správa – jej podoby a vývoj

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Rehoľníci versus štát. Správa Széchényi-Kollonichovho špitála v B ratislave v 18. storočí ... 145
KOLLÁROVÁ, Ivona: Nomen – conditio – motiva. Personalistika cenzorského aparátu po jozefínskej reforme ... 171
BARANEK, Miroslav: Správa a úradníctvo Esterházyovských panstiev Bytča a Strečno (1794 – 1833) ... 191
GAUČÍK, Štefan: Akciové spoločnosti v 19. storočí – teoretický prierez ... 221
MACHO, Peter: Samospráva evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku/ na Slovensku v 19. a 20. storočí ... 229

CONTENTS

The History and Development of Various Forms of Administration

JANURA, Tomáš: Introduction ... 9

Municipal, County and State Administration

GEORGIEVSKI, Milan: The Banská Bystrica (Neusohl) City Council in the 16th Century. The Research Methodology into the Membership of the Council and of the Career Development of Individual Members ... 13

FEDERMAYER, Frederik: The Formation of the Families of Royal Officials (using the example of the first generations of the Armpruster Family of Pressburg) ... 65
DUCHOŇOVÁ, Diana: Protonotary Georg Hadritius (cca 1587 – 1639) – Family, Career and Property ... 91
JANURA, Tomáš: Officials of Torna County 1711 – 1785 ... 103
MÁJEKOVÁ, Jana Magdaléna: Occupational Structure of the Pressburg Municipal Corporation (1872 – 1910) ... 121

Private and Specialised Administration – Its Forms and Development

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Friars vs. the State. The Administration of the Széchényi-Kollonich Hospital in Bratislava in the 18th Century ... 145
KOLLÁROVÁ, Ivona: Nomen – Conditio – Motiva. The Staffing of the Censorship Apparatus after the Josephinian Reform ... 171
BARANEK, Miroslav: The Administration and Administrative Officials of the Esterházy Estates of Bytča and Strečno (1794 – 1833) ... 191
GAUČÍK, Štefan: Joint-Stock Companies in the 19th Century – A Theoretical Overview ... 221
MACHO, Peter: Self-Government of the Evangelical Church of Augsburg Confession in the Kingdom of Hungary and Slovakia in the 19th and 20th Centuries ... 229

INHALTVERZEICHNIS

Geschichte und Entwicklung der verschiedenen Veraltungsformen

JANURA, Tomáš: Einleitung ... 9

Stadt-, Gespanschafts- und Staatsverwaltung

GEORGIEVSKI, Milan: Der Stadtrat von Banská Bystrica im 16. Jahrhundert. Die Forschungsmethoden seiner Personalausstattung und beruflichen Entwicklung der Einzelnen ... 13
FEDERMAYER, Frederik: Die Entstehung der königlichen Beamtenfamilien (am Beispiel der ersten Generationen der Familie Armpruster von Pressburg) ... 65
DUCHOŇOVÁ, Diana: Protonotar Juraj Hadritius (cca 1587 – 1639) – Familie, Karriere, Besitz ... 91
JANURA, Tomáš: Die Beamten der Tornauer Gespanschaft in den Jahren 1711 – 1785 ... 103
MÁJEKOVÁ, Jana Magdaléna: Berufsstruktur der Pressburger Munizipalverwaltung (1872 – 1910) ... 121

Private und spezialisierte Verwaltung – ihre Formen und Entwicklung

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Ordensleute versus Staat. Die Verwaltung des Széchényi-Kollonich-Spitals in Bratislava im 18. Jahrhundert ... 145
KOLLÁROVÁ, Ivona: Nomen – conditio – motiva. Personalwesen des Zensurapparats nach der josephinischen Reform ... 171
BARANEK, Miroslav: Die Verwaltung und das Beamtentum von Esterházyschen Herrschaften Bytča und Strečno (1794 – 1833) ... 191
GAUČÍK, Štefan: Aktiengesellschaften im 19. Jahrhundert – ein theoretischer Querschnitt ... 221
MACHO, Peter: Die Selbstverwaltung der evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Ungarn/in der Slowakei im 19. und 20. Jahrhundert ... 229

Hlavná redaktorka:
Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD.

Výkonný redaktor:
Mgr. Peter Macho, PhD.

Recenzenti:
PhDr. Gabriel Szeghy, PhD.
doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD.

Vydanie publikácie finančne podporila Slovenská akadémia vied na základe odporúčania Edičnej rady SAV.

Zostavili:
Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD.
Mgr. Peter Macho, PhD.

Zodpovedný redaktor:
PhDr. Jozef Molitor

Technická redaktorka:
Jana Janíková

Prvé vydanie.
Vydala a vytlačila VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava, v roku 2022 ako svoju 4 588. publikáciu. Strán 256.

© Historický ústav SAV, v. v. i., 2022
© Veda , vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022

ISBN 978-80-224-1984-0
ISSN 0440-9515Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2023