HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE V

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 5 / 1959

OBSAH

Mária Jeršová: Andrej Kmeť a česko-slovenské vzťahy ... 7
Anton Špiesz: Vývoj pradenia bavlny v Banskej Štiavnici a v iných stredoslovenských mestách (1759 - 1816) ... 24
Jozef Vlachovič: Hutnícke spracúvanie medených rúd v Banskej Bystrici v druhej polovici 16. stor. ... 110
Eduard Tejnil: K dejinám tureckého panstva na Slovensku ... 149
Matúš Kučera: O otrokoch v Uhorsku v 10. - 12. stor. ... 221
Jozef Novák: Erb a pečate mesta Rožňavy ... 265
Ferdinand Uličný: Mestské privilégiá Nemeckej Ľupče a otázka ich pravosti ... 302
Darina Lehotská: K počiatkom vedenia mestských kníh na Slovensku ... 325

INHALT

Mária Jeršová: Andrej Kmeť und die tschecho-slowakischen Verhältnisse ... 7
Anton Špiesz: Entwicklung der Baumwollspinerei in Banská Štiavnica und anderen mittelslowakischen Städten (1759 - 1816) ... 24
Jozef Vlachovič: Die Hüttenverarbeitung der Kupfererze in Banská Bystrica in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundertes ... 110
Eduard Tejnіl: Zur Geschichte der türkischen Herrschaft in den Slowakei ... 149
Matúš Kučera: Sklaven in Ungarn in den 10. - 12. Jahrhunderten ... 221
Jozef Novák: Das Wappen und die Petschaften der Stadt Rožňava ... 265
Ferdinand Uličný: Privilegien der Stadt Nem. Ľupča und die Frage ihrer Echtheit ... 302
Darina Lehotská: Zur Führung der ältesten Stadtbücher in der Slowakei ... 325

VEDECKÝ REDAKTOR - DR. PAVEL HORVÄTH
REDAKTORKA PUBLIKÁCIE - OĽGA FABIÁNOVA
TECHNICKÁ REDAKTORKA - DR. ZUZANA VIŠNYIOVA
OBÁLKU NAVRHOL - METODĚJ SYCHRA

Redakčná rada: A. Húščava (zodpovedný redaktor), A. Gácsová, O. R. Halaga, D. Lehotská, R. Marsina, P. Ratkoš, Br. Varsík, P. Horváth (výkonný redaktor).

301-02. Daň 5%. P. č. 702. 1251/1958-VO. Náklad 950 výtlačkov. Papier 5154-01, 80 g. 70x100. PH 14,51, AH 30,53, VH 30,94. Rukopis zadaný v marci 1959, vytlačené v júli 1959 Vytlačili Tlačiarne SNP, Martin, závod 2 v Ružomberku zo sadzby písmom Bodoni.
Strán 348.

Cena brož. Kčs 31.-

56/1-9
A-632, 259

VYDALO VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
BRATISLAVA 1959Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, v. v. i., 1959 - 2024