HISTORICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

HISTORICKÉ
ŠTÚDIE

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN


AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ


HISTORICKÉ ŠTÚDIE V

HISTORICKÉ ŠTÚDIE 6 / 1960

OBSAH

Ákoš Paulinyi: K dejinám Hroneckých železiarní v rokoch 1855 - 1865 ... 7
Endre Kovács: Slovenské roľníctvo v hladových rokoch 1846 - 1847 ... 49
Mária Vyvíjalová: Snahy o založenie slovenských novín a časopisu v tridsiatych rokoch 19. stor. ... 121
Ján Hučko: Osvetovo-buditeľská činnosť G. Fejérpatakyho-Belopotockého ... 171
Pavel Horváth: K dejinám poľnohospodárskej výroby na Slovensku v prvej polovici 19. stor. ... 215
Emilián Stavrovský: K otázke vývinu hospodárstva a postvenia poddaných na severovýchodnom Slovensku v 17. stor. ... 263

Drobné príspevky

Richard Marsina: O prameni Lombardiniho dejín Žiliny ... 303
Mária Jeršová: Príspevok k dejinám hrnčiarstva a keramiky na Slovensku ... 311

Pramene

Návrhy stanov slovensko-rusínskeho Tatrína a Matice slovanských národov v Uhorsku (B. Polia) ... 321

INHALT

Ákoš Paulinyі: Beitrag zur Geschichte der Rohnitzer Eisenwerke in den Jahren 1855 - 1865 ... 7
Endre Kovács: Das slowakische Bauerntum in den Hungerjahren 1846 - 1847 ... 49
Mária Vyvíjаlová: Das Streben um die Gründung der slowakischen Zeitungen und Zeitschrift in den dreissigsten Jahren des 19. Jahrhunderts ... 121
Ján Hučkо: Aufklärungstätigkeit von G. Fejérpataky-Belopotocký ... 171
Pavel Horváth: Beitrag zur Geschichte der landwirtschaftlichen Erzeugung in der Slowakei in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ... 215
Emilián Stavrovský: Zur Frage der Entwicklung der Landwirtschaft und die Lage des Bauerntums in der nordöstlichen Slowakei im 17. Jahrhundert ... 263

Kurze Aufsatze

Richard Marsina: Uber die Quelle der Lombardinis Geschichte von Žilina ... 303
Mária Jeršová: Beitrag zur Geschichte der Töpferei und Keramik in der Slowakei ... 311

Quellen

Vorschläge der Statuten des slowakisch-ruthenischen Tatrin und der Matica der slawischer Völker in Ungarn (B. Polla) ... 321

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
SEKCIA SPOLOČENSKÝCH VIED
HISTORICKÝ ÚSTAV

Vedecký redaktor
Dr. Pavel Horváth

Redakčná rada: Alex. Húščava (zodp. redaktor), A. Gácsová, O. R. Halaga, D. Lehotská, R. Marsina, P. Ratkoš, Br. Varsík, P. Horváth (výk. redaktor).

HISTORICKÉ ŠTÚDIE VI

Obálku navrhol - Metoděj Sychra
Graficky upravila - dr. Zuzana Višnyiová

Prvé vydanie. Vydalo Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ako svoju 616. publikáciu.
Strán 340, obrázkov 2.

Zodpovedná redaktorka - Oľga Fabiánova

DT 669.1*308/437.6/„1855/1865"

Tlačiarne SNP n. p., v Banskej Bystrici. AH 27,42. VH 27,79. R-04-01083. Náklad 950 výtlačkov.

301-02
Cena brož. Kčs 28.-
63/1-9

VYDALO VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
BRATISLAVA 1960Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Facebook - Historické štúdie


HISTORICKÉ ŠTÚDIE

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

© Historický ústav SAV, 1959 - 2022